1. bab 2Denah Candi Borobudur.pdf (733.7kb)
2. . (4kb)
3. bab 6 Teknik Sambungan Candi Borobudur.pdf (463.5kb)
4. bab 8 Penutup.pdf (2145.4kb)
5. bab 4 Kosmologi Candi Borobudur.pdf (4700.7kb)
6. bab 1 Sejarah Candi Borobudur.pdf (1473.7kb)
7. bab 7 Membaca Perletakan Candi Borobudur.pdf (7346kb)
8. Halaman Pembuka.pdf (2111.5kb)
9. .. (4kb)
10. bab 3 Transformasi Desain Candi Borobudur.pdf (1181kb)
11. Cover Kearsitekturan Candi Borobudur.pdf (474.6kb)